'Kijk op interim-management'


Concrete voorbeelden

Interim-management, bij een bank/verzekeraar

Bij een bank-verzekeraar wordt een enorm toegenomen personeelsverloop geconstateerd. Interne communicatie verloopt zeer moeizaam en de afdelingen werken nauwelijks nog samen. Klanten beginnen te klagen!

Een interim manager gaat aan de slag om samen met het management te kijken waar de schoen wringt en vervolgens een aantal adequate maatregelen te nemen. Hierbij hoort ook een coachingstraject en trainings-sessies. Het resultaat is dat medewerkers weer veel gemotiveerder raken en het personeelsverloop drastisch afneemt. Het aantal klachten neemt zienderogen af.

Interim-management bij een assuradeurenbedrijf

De assuradeur is groot in particuliere auto-verzekeringen. Vooral door toenemende concurrentie (internet/direct) verliest het bedrijf snel marktaandeel. Bestaande klanten sluiten polissen over, nieuwe klanten blijven weg. Ook het bestaande Produktaanbod sluit niet meer goed aan bij de vraag. Een herbezinning over de strategische keuzes is noodzakelijk.

Een interim manager wordt ingezet om dit proces te faciliteren en te begeleiden. Ook de invoering van enkele noodzakelijke veranderingen managed hij.

Interim-management, bij een makelaardij/tussenpersoon

In verband met een burn out is één van de 3 directieleden van een assurantiemakelaar voor minstens 6 maanden uitgeschakeld. Een interim manager wordt voor 5 dagdelen per week ingezet om in ieder geval een groot deel van de lopende verantwoordelijkheden over te nemen.

Interim-management, afdelingshoofd bij een verzekeringsbedrijf

Op de afdelingen Administratie en Acceptatie veranderen de werkprocessen drastisch. Door automatisering en internet/intranet toepassingen verdwijnen steeds meer standaardwerkzaamheden waardoor van de medewerkers ook andere vaardigheden worden verlangd. De zittende manager kan dat proces niet goed aan, het personeelsverloop is hoog en klanttevredenheid neemt af. Een interim manager gaat dit proces tijdelijk managen. Hij reorganiseert de afdeling, verbetert de administratieve processen en verhoogt de doorlooptijden aanzienlijk.

Interim-manager als chef Operations bij een grote verzekeraar

De afdeling Acceptatie heeft achterstanden. De relatie met de buitendienst komt hierdoor ernstig onder druk te staan. Over en weer wordt er beschuldigend naar elkaar gewezen. Enerzijds dienen de processen voor verwerking en afhandeling te worden verbeterd. Anderzijds dient de relatie met de buitendienst verbeterd te worden door het maken van heldere werkafspraken en veel directere communicatie. Bij het huidige management ontbreekt de veranderervaring om dit te realiseren. Om deze reden wordt een interim-manager aangesteld.

Interim-management, bij een bank

Bij een grote bank is de afdeling Verkoop zonder leiding geraakt. Interim management is noodzakelijk om de dienstverlening verder te verbeteren, zichtbaar leidersschap te tonen en een aantal structurele problemen op te lossen. 

Interim management, na fusie van enkele middelgrote tussenpersonen

Drie assurantie tussenpersonen in dezelfde regio besluiten te gaan fuseren. Het totale personeelsbestand bedraagt ca. 65 mensen. Een interim manager wordt ingeschakeld om de directie te helpen bij het maken van strategische keuzes. Vervolgens is hij nog 9 maanden enkele dagdelen per week betrokken bij het fysiek integreren van de diverse afdelingen en mensen tot één goed lopend geheel.

Inerim-management algemeen…

Falende managers laten slecht draaiende afdelingen achter. Een aantal symptomen: een gebrek aan teamgeest, gedemotiveerde medewerkers, een gebrek aan respect voor het management, het ontbreken van samenwerking met andere afdelingen, ontevreden afnemers, onvrede over beloning en beoordeling. Dergelijke afdelingen vragen een onevenredige hoeveelheid tijd van directie. Ingrijpen van de directie ligt dan ook uiteindelijk voor de hand en dat betekent dat er zeer snel behoefte bestaat aan een manager die de ontstane situatie ten goede kan keren. Iemand die dat met mensen weet en kan doen zonder hen onnodige angst voor de eigen baan in te boezemen.